Văn bản pháp quy

STT Số Hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 01/QD-BCDTW Quyết định 22/08/2018 Chính Phủ Nông nghiệp Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. download
2 5053/BNN-VPĐP Văn bản 04/07/2018 Bộ NN và PTNT Nông nghiệp Về việc góp ý Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 download
3 201/TB-UBND Thông báo 15/06/2018 Chính Phủ Trồng trọt THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030" download
4 08/2019/TT-BTC Thông tư 30/01/2019 Bộ Tài chính Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. download