VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Số Điện thoai: (84-24) 38438617

Fax: (84-24) 37343597

Website: http://nongthonmoi.gov.vn