BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất