BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất