BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất