Tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch khung chỉ đạo điểm khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Tỉnh Thái Bình được chọn là một trong những tỉnh chỉ đạo điểm triển khai Chương trình OCOP. Với mục đích nhằm xây dựng và hoàn thiện một số mô hình điểm của Chính phủ OCOP theo các nhóm sản phẩm cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng một số mô hình thí điểm thuộc các dự án thành phần của Chương trình OCOP làm cơ sở để phát triển, nhân rộng và tạo hiệu ứng lan tỏa Chương trình OCOP. Ở tỉnh Thái Bình, chọn sản phẩm bánh cáy làng Nguyễn và bánh đa sợi trong nhóm thực phẩm để làm điểm.

Bánh đa sợi Thái Bình, sản phảm chọn làm điểm của tỉnh Thái Bình

Theo đó, mục tiêu thực hiện chỉ đạo điểm của tỉnh cụ thể:

 

Chuẩn hóa và nâng cao chuẩn xếp hạng cho 02 sản phẩm OCOP đủ điều kiện xem xét công nhận đạt chuẩn 5 sao. Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận; Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm đạt sao OCOP, bao gồmchi phí đánh giá, xác định yêu cầu thị trường, xây dựng phương án phát triển thị trường, kênh phân phối sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện các điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và các hoạt động dịch vụ du lịch nông thôn; Hỗ trợ xây dựng mới các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm OCOP có sự tham gia của doanh nghiệp/hợp tác xã nhằm khai thác hiệu quả các thương hiệu địa phương…

 

Phát triển sản phẩm vẫn đảm bảo phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với những giải pháp trọng tâm của Chương trình OCOP, có tính thiết thực, khai thác và phát huy được lợi thế của địa phương. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia vào tiến độ thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

 

VPĐP NTM TW

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất