Phát triển kinh tế nông thôn bằng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Phát triển kinh tế nông thôn bằng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nội dung cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển kinh tế nông thôn. Chương trình không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất mà còn giải quyết nhiều vấn đề quan trọng ở nông thôn như giảm nghèo, việc làm, an sinh xã hội, môi trường, phát huy trí tuệ sáng tạo của người dân, hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất