Hải Dương triển khai Đề án OCOP định hướng đến 2020

Hải Dương triển khai Đề án OCOP định hướng đến 2020

Cùng với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở Hải Dương, việc triển khai OCOP cũng góp phần làm thay đổi hình ảnh nông thôn theo hướng tích cực.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/8/2016 và Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/5/2018 về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, tỉnh Hải Dương triển khai xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương đến 2020, định hướng đến 2030" (OCOP).

Hải Dương triển khai Đề án OCOP định hướng đến 2030

Những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh sẽ được lựa chọn tham gia Đề án.

Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương sẽ được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn từ 2018-2020, mục tiêu của đề án là đào tạo, tập huấn cho 100% cán bộ quản lý Đề án và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Đề án; Phát triển thêm ít nhất 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia OCOP; Triển khai, phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 30% số sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có thể mạnh của tỉnh, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho 20 sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 14 sản phẩm, phát triển ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; xây dựng 08 dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị; đầu tư xây dựng 01 trung tâm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP…

Giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục duy trì và phát triển những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020, đưa Đề án OCOP đi vào chiều sâu, trung bình mỗi năm phát triển thêm 1-2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; tiếp tục củng cố kiện toàn doanh nghiệp, HTX tham gia thực hiện Đề án OCOP, mỗi năm phát triển thêm  3-5 doanh nghiệp, HTX;... đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu cho các sản phẩm trong Đề án OCOP; triển khai đầu tư bổ sung 12 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động du lịch tại các huyện, thành phố.

Tỉnh Hải Dương cũng thành lập Ban chỉ đạo Đề án OCOP; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai Đề án OCOP hàng năm và theo giai đoạn; Sở Công Thương lập kế hoạch và xây dựng kinh phí ngân sách hàng năm cho hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp... tham gia Đề án.

Theo Vietnamnet


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất