6 bước chuẩn hóa quy trình OCOP

6 bước chuẩn hóa quy trình OCOP

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Logo của chương trình

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Chu trình triển khai Chương trình OCOP

Hướng dẫn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo 6 bước chuẩn hóa trên "nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, cụ thể:

(1) Tuyên truyền hướng dẫn về triển khai ocop: giai đoạn đầu khi triển khai chương trình, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết đến, hiểu hơn về chương trình;

Tiếp theo của chu trình 6 bước là tập trung vào phát triển sản phẩm, bao gồm,

(2) Nhân đăng ký ý tưởng sản phẩm;

(3) Nhận phương án, dự án sản xuất kin doanh;

(4) Triển khai phương án, dự án sản xuấtt kinh doanh;

Sau khi đã tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện về sản phẩm, địa phương tiếp tục triển khai công tác:

(5) Đánh giá và xếp hạng sản phẩm;

(6) Xúc tiến thương mại.

 

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Đó là 6 bước chuẩn hóa quy trình triển khai OCOP, chìa khóa để triển khai chương trình OCOP được thành công.

 

VPĐP NTM TW

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất