Nâng cao năng lực quản lý cán bộ chương trình OCOP trên toàn quốc.

Nâng cao năng lực quản lý cán bộ chương trình OCOP trên toàn quốc.

Một trong những nhiệm vụ trong tâm trong chương trình OCOP tại Việt Nam là đưa ra lộ trình triển khai sâu rộng khắp cả nước tạo thành phong trào phát triển kinh tế nông thôn tạo bàn đạp thúc đẩy chất lượng sản phẩm. Chính chương trình OCOP sẽ giải quyết nhiều vấn đề về giá trị, nâng cao sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên điều này đòi hỏi tâm huyết của cán bộ các cấp. Đồng chí Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Trần Thanh Nam khẳng định.