Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn sự nghiệp chi triển khai OCOP

  • 2019-02-20
  • admin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Trong đó, phần chi xây dựng mô hình phát triển sản xuất, chi phát triển ngành nghề nông thôn đã được bổ sung OCOP. Ngoài ra còn có điều 20a, 20b hướng dẫn chi riêng cho Chương trình OCOP:

1. Nội dung chi

a) Chi xây dựng Đề án, Kế hoạch cấp tỉnh, huyện, bao gồm chi hỗ trợ điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu sản phẩm, thuê chuyên gia tư vấn xây dựng đề án, kế hoạch.

b) Chi hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền; dữ liệu sản phẩm, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm đạt sao OCOP; xây dựng tài liệu hướng dẫn, tập huấn, quảng bá phục vụ Chương trình OCOP.

c) Chi kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP.

d) Chi tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP, bao gồm tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Trường hợp tổ chức đi thăm quan, học tâp kinh nghiệm quốc tế cần được thực hiện theo các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đúng quy định quản lý tài chính.

đ) Chi tập huấn, đào tạo tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP các cấp.

e) Chi tổ chức thi và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp hàng năm, trong đó bao gồm chi thuê chuyên gia, vận chuyển và bảo quản sản phẩm dự thi, tổ chức chấm thi, chi phí  kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, tổ chức công bố kết quả.

g) Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm cả chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận.

2. Mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành và quy định tại Điều 5 và Điều 6 , Điều 7Thông tư.”

Toàn văn Thông tư 08 đính kèm

/image/files/08_2019_TT-BTC_3001201904032019(1).pdf

 

 

Nhận xét
Tin tức liên quan