Tài liệu Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình OCOP năm 2020

  • 2020-05-21
  • admin

 

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020

 

 
 

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trân trọng kính mời:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Nội dung: tập huấn về công tác triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Trong 01 ngày, từ 7h30, thứ Năm, ngày 28/5/2020;

- Địa điểm: Phòng họp lớn, Khách sạn Mường Thanh Đông Hà. Địa chỉ: Số 68, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần:

a) Chủ trì:

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

b) Đại biểu tham dự:

- 01 Cán bộ lãnh đạo và 02 chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh (là đơn vị trực tiếp triển khai Chương trình OCOP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Đối với riêng tỉnh Quảng Trị: mời thêm 01 cán bộ lãnh đạo huyện và 01 cán bộ lãnh đạo cấp phòng trực tiếp triển khai Chương trình OCOP của huyện.

- 01 đại diện Lãnh đạo Viện Chính sách chiến lược và phát triển nông thôn, các Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học KHXHNV TP Hồ Chí Minh.

4. Chương trình: theo phụ lục đính kèm.

 

5. Kinh phí: các đại biểu tham dự sử dụng kinh phí của đơn vị cử người theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị lựa chọn, đăng ký học viên tham dự đúng số lượng, thành phần, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25/5/2020 để tổng hợp. Bản mềm gửi theo thư điện tử: ocopvietnam@gmail.com.     

Tải tài liệu tại đây:

Tài liệu Hội nghị

Nhận xét
Tin tức liên quan