Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình OCOP năm 2020 khu vực phía Nam

  • 2020-06-17
  • admin

Thực hiện Kế hoạch công tấc năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phát hành Giấy mời số 607/GM-VPĐP-OCOP ngày 10/6/2019 về việc mời tham dự Lớp tập huấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 khu vực phía Nam.

Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương mới trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25/6/2020;

- Địa điểm: Tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự:

a) Trung ương

- Đại diện các cơ quan tham mưu triển khai  Chương trình OCOP của các Bộ, ngành Trung ương khu vực phía Nam;

- Đại diên Văn phòng phía Nam của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Địa phương (dự kiến 10 đại biểu/tỉnh), cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố (03 đại biểu/tỉnh) gồm 01 Lãnh đạo và 02 chuyên viên trực tiếp triển khai Chương trình OCOP; Các Sở Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế (02 đại biểu/tỉnh) gồm 01 Lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách Chương trình OCOP.

- Cấp huyện: 01 cán bộ triển khai chỉ đạo Chương trình OCOP trọng tâm;

c) Đơn vị khác

- Lãnh đạo, cán bộ các Trường, Viện, Hiệp hội, Công ty, chuyên gia tham gia Chương trình OCOP;

- Một số chủ thể OCOP được đề xuất sản phẩm (5 sao) đánh giá, phân hạng cấp quốc gia năm 2020.

3. Chương trình, nội dung: (Theo phụ lục đính kèm).

4. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Các đơn vị cử người chi trả kinh phí theo quy định hiện hành.

(Thông tin chi tiết liên hệ bà Vũ Thị Phương Ngọc, DĐ: 0981.560.975, email: ocopvietnam@gmail.com)./.

Công văn mời tham dự tải tại đây

Nhận xét
Tin tức liên quan