Hải Dương: Đặt mục tiêu thêm ít nhất 10 Doanh nghiệp, HTX tham gia vào OCOP

  • 2019-07-10
  • admin

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn cho 100% số cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia đề án. Từ năm 2021-2030, trung bình mỗi năm phát triển thêm từ 1- 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia và có thêm từ 3-5 doanh nghiệp, HTX tham gia OCOP. Triển khai xây dựng từ 1-2 mô hình khu vực du lịch gắn với sản phẩm OCOP và các dự án trọng điểm theo chuỗi giá trị..

Để đề án sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định đây là khâu then chốt để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi địa phương phải tìm ra được lợi thế riêng để có định hướng hỗ trợ người dân, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để đưa ra phương án phát triển HTX nông nghiệp phù hợp. Phải quyết liệt đổi mới, củng cố hoạt động của HTX. Chính sách hỗ trợ phải được xây dựng trên cơ sở thực tế, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước. Các HTX phải tự vận động, tự thích nghi mới có thể tồn tại, phát triển bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng để có định hướng phát triển mô hình theo đặc thù của từng địa phương...

Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn từ 2018-2020, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn cho 100% số cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia đề án. Phát triển thêm ít nhất 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX tham gia OCOP. Nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại cho 20 sản phẩm... Từ năm 2021-2030, trung bình mỗi năm phát triển thêm từ 1-2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia và có thêm từ 3-5 doanh nghiệp, HTX tham gia OCOP. Triển khai xây dựng từ 1-2 mô hình khu vực du lịch gắn với sản phẩm OCOP và các dự án trọng điểm theo chuỗi giá trị...

Hiện nay, toàn tỉnh có 325 HTX nông nghiệp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 348 HTX nông nghiệp trở lên hoạt động có hiệu quả. Có ít nhất 37 HTX ứng dụng công nghệ cao vào SX, 348 HTX tham gia liên kết SX gắn với tiêu thụ sản phẩm...

 

Nhận xét
Tin tức liên quan