Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

  • 2019-05-24
  • admin

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm của các địa phương đã triển khai và ban hành Bộ Tiêu chí OCOP tạm thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Bộ Tiêu chí OCOP, tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, địa phương và các Bộ ngành Trung ương.
Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bên liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hiệu chỉnh, hoàn thiện dự thảo.

Hiện đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương, chuyên gia tư vấn có thể tham khảo dự thảo Bộ Tiêu chí như tài liệu đính kèm.

 

Nhận xét
Tin tức liên quan