BÀI DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: TÁC PHẨM 07

  • 2018-11-09
  • admin

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (tại thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018). Sau khi đăng tải thông báo lên website nongthonmoi.gov.vn và ocop.gov.vn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã nhận được tác phẩm của tác giả Nguyễn Phước Đức – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tác phẩm 07 - Tác giả Nguyễn Phước Đức

Tác phẩm được tác giả Nguyễn Phước Đức thuyết minh ý tưởng như sau:

Logo thiết kế đơn giản, với dòng chữ OCOP (one commune one product) VIETNAM ở trung tâm, bao quanh tạo hình ảnh hoa sen vươn nở, đồng thời là hình chim tung cánh, thể hiện những giá trị của bản sắc dân tộc, những ưu việt của chất lượng sản phẩm và những khát khao, hoài bão vươn lên tầm cao mới của các sản phẩm nông thôn mới trong chương trình “Mỗi xã, phường – Một sản phẩm”. Logo thể hiện sự vươn cao phát triển, trong khung tròn chuyển động, thể hiện sức mạnh, tự tin, đoàn kết … của nhân dân cả nước cùng chung tay phát triển thành công chương trình OCOP, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Màu đỏ, sắc cờ Tổ quốc, màu của thành công, thắng lợi.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn tác giả và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” được thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                                             P.OCOP

Nhận xét
Tin tức liên quan